S8 Salomea-Wolica

Tom III PFU

Zadanie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem).

Etap I cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”
Etap II– odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721

Adres obiektu:

Województwo: mazowieckie, powiat: pruszkowski, gminy: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy kontynuowania projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), Część 1 - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy. Etap II – Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów klasy GP od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las wraz z przebudową tego skrzyżowania oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień, a także uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie wymagań zawartych w przedmiotowym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU).

1.1. Orientacja na mapie województwa

1.2. Plan orientacyjny

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, powiat pruszkowski, gminy: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice.

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

1.4.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania

Korpus drogi ekspresowej oraz obiekty inżynierskie należy zaprojektować
i wykonać dla układu docelowego, tj.:

 • Droga ekspresowa S8 na odcinku od węzła „Opacz” do węzła „Janki Małe”
  • 2 jezdnie o trzech pasach ruchu (2x3) i pasie awaryjnym o szerokości 2,5 m każdy. Łącznie 3x3,5+2,5m=13,0 m. Uwaga: szerokość korpusu należy dostosować do przyjętych rozwiązań drogowych ze szczególnym uwzględnieniem pasów włączeń i wyłączeń na węzłach drogowych;
  • Obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej powinny posiadać docelową szerokość, umożliwiającą przeprowadzenie co najmniej takiej samej ilości pasów ruchu co docelowa droga przed i za obiektem;
  • Pas dzielący wraz z opaskami o szerokości co najmniej 5,0m (2x0,5m+4,0m);
  • Pobocza gruntowe o szerokości 2x1,25 m lub większej, jeżeli zajdzie potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska;
  • Wysokości skarp nasypu i wykopu drogowego zostaną ustalone na etapie projektu budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi ekspresowej;
  • Rowy;
  • Przeciwskarpy;
  • Obustronne ogrodzenia drogi ekspresowej usytuowane w odległości min. 1 m od granicy robót;
 • Droga ekspresowa S8 na odcinku od węzła „Janki Małe” do węzła „Paszków”

  • 2 jezdnie o dwóch pasach ruchu (przekrój 2x2) i pasie awaryjnym o łącznej szerokości 9,5m każda (2x3,5m+2,5m). Na etapie projektowania należy zachować rezerwę pod rozbudowę do trzech pasów ruchu w obu kierunkach; lokalizacja rezerwy pod trzeci pas ruchu (wewnętrzna rezerwa poprzez stworzenie 12m pasa dzielącego) powinna być zaproponowana przez Wykonawcę na podstawie warunków określonych w opracowaniu pt.: „Analiza uzyskania rezerwy na trzeci pas ruchu drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Janki Małe – węzeł Paszków” stanowiącej załącznik do niniejszego PFU;

  • szerokość korpusu należy dostosować do przyjętych rozwiązań drogowych ze szczególnym uwzględnieniem pasów włączeń i wyłączeń na sąsiednich węzłach drogowych oraz mając na uwadze dotychczasowe planowane linie rozgraniczające tj.
   w taki sposób aby nie wychodzić z rozwiązaniami projektowymi poza zatwierdzone linie rozgraniczające,

  • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej powinny posiadać docelową szerokość umożliwiającą późniejsze wykonanie docelowej ilości pasów ruchu bez konieczności ich rozbudowy;

  • obiekty inżynierskie poprzecze do drogi ekspresowej (w tym przejścia dla zwierząt wraz z uwzględnieniem współczynnika ciasnoty) powinny posiadać rozpiętość oraz sposób posadowienia umożliwiający w przyszłości poprowadzenie docelowej ilości pasów ruchu na drodze ekspresowej bez konieczności ich rozbudowy;

  • sieci uzbrojenia terenu prowadzone wzdłuż drogi ekspresowej powinny być poprowadzone w lokalizacji uwzględniającej docelowy układ ilości pasów ruchu na drodze ekspresowej bez konieczności ich późniejszej przebudowy na dalszym etapie inwestycji;

  • Pas dzielący wraz z opaskami o szerokości co najmniej 12,0m (2x0,5m+11,0m);

  • Pobocza gruntowe o szerokości 2x1,25 m lub większej, jeżeli zajdzie potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska;

  • Wysokości skarp nasypu i wykopu drogowego zostaną ustalone na etapie projektu budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi ekspresowej;

  • Rowy;

  • Przeciwskarpy;

  • Obustronne ogrodzenia drogi ekspresowej usytuowane w odległości min. 1 m od granicy robót

 • Łącznik z drogą krajową nr 7 na parametrach drogi kategorii GP od węzła „Janki Małe” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721

  • 2 jezdnie o dwóch pasach ruchu (przekrój 2x2) i pasie awaryjnym o łącznej szerokości 9,5m każda (2x3,5m+2,5m) – na odcinku od węzła „Janki Małe” do włączenia w drogę krajową nr 7;

  • 2 jezdnie o dwóch pasach ruchu (przekrój 2x2) i opasce zewnętrznej o łącznej szerokości 7,7m każda (2x3,5m+0,7m) – od włączenia w drogę krajową nr 7 do granicy opracowania;

  • Obiekty inżynierskie w ciągu łącznika na parametrach drogi klasy GP powinny posiadać szerokość umożliwiającą późniejsze wykonanie docelowej ilości pasów (z uwagi na planowany węzeł z planowanym, nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 721) ruchu bez konieczności ich rozbudowy;

  • Kładka dla pieszych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 721 powinna posiadać trzy przęsła o schemacie statycznym w postaci tzw. ustroju konstrukcyjnego tensegrity, w którym występuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych;

  • Pas dzielący wraz z opaskami o szerokości co najmniej 5,0m (2x0,5m+4,0m);

  • Pobocza gruntowe o szerokości 2x1,25 m lub większej, jeżeli zajdzie potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska;

  • Wysokości skarp nasypu i wykopu drogowego zostaną ustalone na etapie projektu budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi ekspresowej;

  • Rowy;

  • Przeciwskarpy;

W Projekcie Budowlanym drogi ekspresowej Salomea – Wolica zostały zastosowane łuki poziome o parametrach niespełniających wymagań w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie odległości widoczności na zatrzymanie. W tej sprawie został wydana zgoda na odstępstwo – Postanowienie nr 1467/05 wydane rzez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 3.11.2005r. Dodatkowo, z uwagi na niezgodne z przepisami budowlanymi odległości pomiędzy projektowanym węzłami drogowymi, została wydana zgoda na odstępstwo przez Wojewodę Mazowieckiego (postanowienie znak: WI.II.WS.7111-D/420/07 z dnia 10.03.2008r.). Kopie ww. dokumentów są załączone do Projektu Budowlanego Tom Projekt Zagospodarowania Terenu Cześć – uzgodnienia (Tom 01/04).

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej S8 i drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi klasy GP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, a także w imieniu Zamawiającego uzyskać wszelkie niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia wraz z innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, zbudować i uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (zgodnie z warunkami FIDIC) dla drogi ekspresowej S8 wraz z łącznikiem z drogą krajową nr 7 na parametrach drogi klasy GP z uzyskaniem

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka a następnie uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści PFU.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072, z późn. zm.).

1.4.1.1.

1.1.1.1.Zakres inwestycji

Podstawowe elementy inwestycji objęte zakresem opracowania obejmują:

 • budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od początku opracowania do węzła „Janki Małe”;
 • dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Janki Małe” do węzła „Paszków”;
 • przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi klasy GP na odcinku od km 6+900 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 wraz z przebudową tego skrzyżowania;
 • przebudowa Al. Mszczonowskiej od węzła Janki Małe do skrzyżowania z ul. Przelotowa wraz z tym skrzyżowaniem
 • remont nawierzchni DK7 i DK8 od granicy opracowania do skrzyżowania tych dróg w Jankach
 • przebudowę lokalnych układów komunikacyjnych;
 • budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych;

Całe zamierzenie inwestycyjne powinno być realizowane przy zachowaniu następującej kolejności dla głównych elementów robót:

 1. roboty przygotowawcze: usunięcie istniejącej zieleni (wycinka drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków tj, od 16 października do końca lutego),
 2. roboty przygotowawcze: przebudowa wszystkich kolidujących elementów infrastruktury technicznej, rozbiórka obiektów kubaturowych, reklam itp.,
 3. roboty przygotowawcze: usunięcie warstwy humusu pod obszarem projektowanych robót budowlanych,
 4. roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów dla nowoprojektowanych dróg i poszerzeń jezdni głównych,
 5. budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe,
 6. budowa kanalizacji deszczowej i innych elementów odwodnienia oraz przepustów,
 7. roboty nawierzchniowe: dla nowoprojektowanych dróg, poszerzeń jezdni głównych i ciągów dróg lokalnych,
 8. sukcesywna rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich,
 9. budowa, przebudowa obiektów inżynierskich,
 10. roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów dla jezdni głównych i łącznic węzłów, dojazdów do obiektów, pochylni dla pieszych, chodników itp,
 11. roboty nawierzchniowe na jezdniach głównych i łącznicach węzłów, pochylniach dla pieszych, chodników itp.,
 12. budowa ekranów akustycznych,
 13. wykonanie oświetlenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu,
 14. wykonanie projektowanej zieleni.

Ze względu na wielkość inwestycji, jej lokalizację w obszarze zurbanizowanym, przy odbywającym się (w sposób ograniczony) ruchem pojazdów, w czasie prowadzenia robót przedstawione powyżej roboty będą wykonywane równocześnie na kilku odcinkach robót w taki sposób, aby ograniczyć do niezbędnego minimum ich uciążliwość.

1.4.1.2. Materiały wyjściowe

 • Uchwały administracji lokalnej, pisma administracji drogowej, protokoły z posiedzeń Rad Technicznych organizowanych przez Inwestora, uzgodnienia robocze;
 • Uzgodnienia oraz inne stosowne dokumenty dla etapu I zamieszczono w Projekcie zagospodarowania terenu Tom 1/4 - Decyzje, pisma i uzgodnienia;
 • Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, Część 1 - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy (z wyłączeniem „Węzła Paszków”) wykonany przez DHV POLSKA Sp. z o.o., październik 2008 r.
 • Projekt budowlany i wykonawczy węzła „Paszków” na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 721 wykonany przez DHV POLSKA Sp. z o.o., rok 2008;
 • „Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej na odcinku Salomea - Wolica” wykonana przez    Biuro Planowania Rozwoju Warszawy w roku 2001;
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: Budowa drogi ekspresowej S-8 Salomea-Wolica na odcinku węzeł „Opacz” (z wyłączeniem węzła) – „Janki Małe” – węzeł „Paszków” (z węzłem) wraz z powiązaniem z drogą krajową Nr 7 na odcinku „Janki Małe” – „Magdalenka”, autor: EKKOM Sp. z o.o., Warszawa, marzec 2011 r.;
 • Dokumentacja geologiczno - inżynierska i geotechniczna wykonana przez Instytut Techniki       Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; Warszawa 2004-2006;
 • Protokół ze spotkania w sprawie omówienia uwag przedłożonych w raporcie Audytora BRD do opracowania dokumentacji pn.: Drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz powiązaniem z drogą krajową nr 7, Etap I – Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) – węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Łopuszańska (bez węzła), Część 1 - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy;
 • Prognoza ruchu dla drogi ekspresowej na odcinku Salomea-Wolica - DHV POLSKA Sp. z o.o., rok 2004;
 • Prognoza ruchu opracowana na potrzeby opracowania Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pt.: Budowa drogi ekspresowej S-8 Salomea-Wolica na odcinku węzeł „Opacz” (z wyłączeniem węzła) – „Janki Małe” – węzeł „Paszków” (z węzłem) wraz z powiązaniem z drogą krajową Nr 7 na odcinku „Janki Małe” – „Magdalenka”, autor: EKKOM Sp. z o.o., Warszawa, marzec 2011 r.

1.4.1.3. Założenia realizacyjne

Rozwiązania dla drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 przyjęte zostały w oparciu o wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) oraz w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 z późn. zm. - Dz. U. z 2010r, Nr 243 poz. 1623 z późń. zm. i Dz. U. z 2012r Nr 0, poz. 608). Rozwiązania te uwzględniają Postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dn. 03.11.2005 r. i 11.03.2008 r. wyrażające zgodę na dokonanie odstępstw od przepisów rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.4.1.3.1. Droga ekspresowa S8

- klasa techniczna

S

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- klasa obciążenia obiektów

A+Stanag 2021

- prędkość projektowa

100 km/h

- prędkość miarodajna

110 km/h

- liczba pasów ruchu

odc. km 0+716 – w. Janki Małe- 6 (przekrój 2x3)

odc. w. Janki Małe – w. Paszków 4 (przekrój 2x2 – docelowo 6 (2x3))

- szerokość pasa ruchu

3.5 m (3.0 m pasy wyłączeń)

- szerokość pasa dzielącego

3.0 – 12.0 m

- szerokość opasek wewnętrznych (pas dzielący)

0.5 m

- szerokość pasów awaryjnych

2.5 m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.25 m (3.0 m w miejscach ekranów akustycznych)

- pochylenie poprzeczne na prostej

2.0 %

- skrajnia pionowa

4.70 m

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

1:1,5

1.4.1.3.2. Droga krajowa nr 7

- klasa techniczna

GP

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- klasa obciążenia obiektów

A+Stanag 2021

- prędkość projektowa

70 km/h

- prędkość miarodajna

90 km/h

- liczba pasów ruchu

4 (przekrój 2x2)

- szerokość pasa ruchu

3.5 m (3.0 m pasy wyłączeń)

- szerokość pasa dzielącego

3.0 – 5.0 m

- szerokość opasek wewnętrznych (pas dzielący)

0.5 m

- szerokość pasów awaryjnych

2.5 m (na odcinku przejściowym między drogą klasy S i GP)

- szerokość opasek zewnętrznych

0.7 m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.25 m (3.0 m w miejscach ekranów akustycznych)

- pochylenie poprzeczne na prostej

2.0 %

- skrajnia pionowa

4.70 m

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

1:1,5

1.4.1.3.3. Droga wojewódzka nr 721

- klasa techniczna

G

- prędkość projektowa

60 km/h

- prędkość miarodajna

80 km/h

- liczba pasów ruchu

 4 (przekrój 2x2)

- szerokość pasa ruchu

3.5 m (3.0 m pasy wyłączeń)

- szerokość pasa dzielącego

Zmienna, 2.0-6.0 m

- szerokość chodnika

min. 2.0 m

- pochylenie poprzeczne na prostej

2.0 %

- skrajnia pionowa pod obiektem

4.70 m

- kategoria ruchu

KR4

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

1:1,5

1.4.1.3.4. Drogi powiatowe

- klasa techniczna

Z

- prędkość projektowa

- prędkość miarodajna

Vp = 40-50 km/h

Vm = 60-70km/h

- liczba pasów ruchu

 2 (przekrój 1x2)

- szerokość pasa ruchu

3.5 m

- szerokość chodnika

min. 2.0 m

- pochylenie poprzeczne na prostej

2.0 %

- szerokość pobocza

1.25 m

- skrajnia pionowa pod obiektem

4.70 m

- kategoria ruchu

KR3

- obciążenie nawierzchni

100 kN/oś

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

1:1,5

1.4.1.3.5. Drogi gminne

- klasa techniczna

L

- prędkość projektowa

40 km/h

- prędkość miarodajna

- liczba pasów ruchu

60 km/h

2 (przekrój 1x2)

- szerokość pasa ruchu

3.0 m

- szerokość chodnika

min. 2.0 m

- pochylenie poprzeczne na prostej

2.0 %

- szerokość pobocza

1.0 m

- skrajnia pionowa pod obiektem

4.70 m

- kategoria ruchu

KR3

- obciążenie nawierzchni

100 kN/oś

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

1:1,5

1.4.1.3.6. Drogi lokalne

- klasa techniczna

L

- prędkość projektowa

30-50 km/h

- prędkość miarodajna

- liczba pasów ruchu

50-60 km/h

2 (przekrój 1x2)

- szerokość pasa ruchu

3.0 m

- szerokość chodnika

min. 2.0 m

- pochylenie poprzeczne na prostej

2.0 %

- szerokość pobocza

1.0 m

- kategoria ruchu

KR3

- obciążenie nawierzchni

100 kN/oś

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

1:1,5

1.4.1.3.7. Drogi dojazdowe

- klasa techniczna

D

- prędkość projektowa

30 km/h

- prędkość miarodajna

- liczba pasów ruchu

50 km/h

2 (przekrój 1x2)

- szerokość pasa ruchu

1.75 – 3.0 m

- szerokość chodnika

min. 2.0 m

- pochylenie poprzeczne na prostej

2.0 %

- szerokość pobocza

1.0 m

- skrajnia pionowa

4.50 m

- kategoria ruchu

KR3

- obciążenie nawierzchni

100 kN/oś

- pochylenie skarp wykopu i nasypu

1:1,5

1.1.1.1.1.Węzły i łącznice

Węzeł Sokołowska km 3+814,00

Węzeł typu WB. Łącznice jednokierunkowe pośrednie i bezpośrednie. Schemat geometryczny węzła typu „półkoniczyna” w przyległych ćwiartkach. Ze względu na ograniczenia terenowe oraz warunki techniczne nie zaprojektowano łącznicy na kierunku Sokołów – w. Janki Małe.

Na łukach poziomych szerokości jezdni zostały poszerzone. Szerokości poboczy zostały lokalnie poszerzone z uwagi na spełnienie warunku widoczności lub umieszczenie urządzeń wyposażenia drogi. Projektowany węzeł będzie oświetlony - słupy oświetleniowe zostaną umieszczone w pasach dzielących lub poboczach.

Przyjęto następujące parametry techniczne łącznic:

Łącznica Ł-S1 wjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-S2 wyjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-S3 wyjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Węzeł Janki Małe km 6+020,00

Węzeł typu WA. Łącznice jednokierunkowe pośrednie i bezpośrednie. Schemat geometryczny: węzeł kierunkowy z pętlami koniczyny.

Na łukach poziomych szerokości jezdni zostały poszerzone z uwagi na warunki ruchu. Szerokości pobocza zostały lokalnie poszerzone z uwagi na zachowanie warunku widoczności lub umieszczenie urządzeń wyposażenia drogi. Projektowany węzeł będzie oświetlony - słupy oświetleniowe zostaną umieszczone w pasach dzielących lub poboczach.

Przyjęto następujące parametry techniczne łącznic:

Łącznica Ł-J1 wjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

30 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-J2 wyjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-J3 wjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

50 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-J4 wyjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

50 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-J5 wyjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-J6 wjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Węzeł Paszków km 442+191,00

Projektowany typ węzła WB. Łącznice jednokierunkowe pośrednie i bezpośrednie. Schemat geometryczny węzła typu „półkoniczyna” w naprzeciwległych ćwiartkach.

Na łukach poziomych szerokości jezdni zostały poszerzone. Szerokości poboczy zostały lokalnie poszerzone z uwagi na zachowanie warunku widoczności lub umieszczenie urządzeń wyposażenia drogi. Projektowany węzeł będzie oświetlony - słupy oświetleniowe zostaną umieszczone w pasach dzielących lub poboczach.

Przyjęto następujące parametry techniczne łącznic:

Łącznica Ł-P1 wjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-P2 wyjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-P3 wjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

Łącznica Ł-P4 wyjazdowa typu P1

- kategoria ruchu

KR6

- obciążenie nawierzchni

115 kN/oś

- prędkość projektowa

40 km/h

- szerokość jezdni wraz z opaskami

6.0 m

- szerokość opaski wew./zew.

0.5 m/1.0m

- szerokość poboczy ulepszonych

min. 1.5 m

1.4.1.3.9. Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe

W ramach projektowanej inwestycji projektowane są następujące szerokości nawierzchni:

 • Chodniki                               – 2,00 m
 • Ścieżki rowerowe                   – 2,00 m,
 • Ciągi pieszo-rowerowe            – 3,50 m

1.4.1.3.10. Przystanki komunikacji autobusowej

W ramach projektowanej inwestycji projektowane są następujące parametry zatok autobusowych:

 • Szerokość zatoki                                                – 3,0 m,
 • Długość krawędzi zatrzymania                     – 20,0 m,
 • Skos wjazdowy                                        – 1:8,
 • Skos wyjazdowy                                                – 1:4,
 • Wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni         – R=30,0 m,

Perony przystanków wyposażone będą w wiaty.

1.4.2. Zabezpieczenia akustyczne

 • W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zaprojektować i wykonać zabezpieczenia przeciwhałasowe (ekrany akustyczne, wały ziemne). Zamawiający preferuje stosowanie wałów ziemnych i ekranów ziemnych (konstrukcja ekranu wypełniona gruntem), w przypadkach gdy jest to uzasadnione warunkami techniczno-ekonomicznymi i zgodne z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wymienionymi w punkcie 1.3.8.
 • Dopuszczalne jest przerywanie zabezpieczeń akustycznych w miejscach zjazdów na drogi dojazdowe, a także zlokalizowanych przy drogach lokalnych, z których wymagane jest zapewnienie zjazdów na posesje - pod warunkiem zapewnienia skuteczności ich działania (np. poprzez budowę ekranów na tzw. „zakładkę”, wyposażenie ekranów w bramy wjazdowe).
 • Ekrany akustyczne poza miejscami wymagającymi zachowania odpowiedniej widoczności powinny być nieprzezroczyste, w możliwie najkorzystniejszy sposób wkomponowane w krajobraz lecz zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wymienionymi w punkcie 1.3.8.
 • Obustronne ekrany akustyczne na odcinku Al. Mszczonowskiej od granicy opracowania do węzła Janki Małe z uwagi na wnioski Wójta Gminy Raszyn powinny być zaprojektowane i wykonane jako przezroczyste z zachowaniem warunków decyzji środowiskowej
 • Dopuszcza się zmianę rodzaju wypełnienia ekranu (zamianę na ekran przezroczysty) zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wymienionymi w punkcie 1.3.1.
 • Ekrany akustyczne w rejonie kładki dla pieszych KŁ-03 (nad drogą krajową nr 7, etap II) powinny być zaprojektowane jako ekrany przezroczyste zgodnie z zapisami Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach wymienionymi w punkcie 1.3.1.
 • Szczegóły dotyczące kolorystyki i faktury ekranów akustycznych powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym w ramach opracowania Projektu Wykonawczego.

 

Dane dotyczące lokalizacji i parametrów ekranów akustycznych zawarte są w Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE - opis

WD 13. Wiadukt usytuowany jest w kilometrze 1+057,29 drogi S7/8 i km 0+242,15 ul. Pruszkowskiej. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Michałowice-Osiedle, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów i pieszych w ciągu projektowanego przedłużenia ul. Pruszkowskiej nad projektowana droga ekspresowa S7/8. Ul. Pruszkowska jest drogą powiatową klasy Z. Na wiadukcie przebiegać będzie jezdnia o szerokości 7,40 m oraz, po stronie południowej, chodnik o szerokość użytkowej 1,5 m.

 

KŁ 14. Kładka usytuowana jest w kilometrze 1+565,00 trasy S7/8. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Michałowice Wieś, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany obiekt umożliwi bezkolizyjne przejście dla pieszych i rowerzystów nad projektowana droga ekspresowa S7/8. Kładka będzie miała chodnik o szerokości 3,0 m, schody o szerokości 2,25 m i pochylnie o szerokości 1,50 m + pas ruchu dla niepełnosprawnych o szerokości 1,0 m.

 

MA 15. MA-15 (zlokalizowany w ciągu drogi S7/8) i MA-15A (zlokalizowany w ciągu drogi lokalnej DL-16). Most MA-15 usytuowany jest w kilometrażu 2+243,96 drogi S7/8 a MA-15A w kilometrażu 0+529,53 drogi lokalnej. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Nowe Grocholice, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany obiekt MA-15 zlokalizowany będzie w terenie niezabudowanym nad rzeką Raszynka na granicy dwóch gmin (Raszyna i Michałowic) w ciągu projektowanej drogi S7/8 w kierunku Krakowa i Katowic. Most MA-15A usytuowany będzie w ciągu projektowanej drogi lokalnej (serwisowej) nr DL-16. Rzeka Raszynka jest rzeka nizinna o średniej szerokości dna 3 do 4,5 m i głębokości przy średnich stanach wody ok. 50 do 70 cm. Dolina rzeki jest podmokła i porośnięta roślinnością bagienna, a rzeka przepływa przez liczne stawy. Dalej (poniżej projektowanych mostów) rzeka płynie przez tereny rolne i łąki aż do ujścia do rzeki Utraty.

 

WD 16. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 2+614,21 trasy S7/8 i km 0+240,23 ul. Centralnej. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Puchały, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów i pieszych w ciągu ul. Centralnej nad drogą ekspresowa S7/8. Ul. Centralna jest drogą lokalną klasy L. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 6,0 m oraz, po stronie południowej, chodnik o szerokości użytkowej 1,5 m.

 

KŁ 17. Kładka usytuowana jest w kilometrze 3+418,00 drogi S7/8. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Puchały, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany obiekt umożliwi bezkolizyjne przejście dla pieszych nad projektowaną droga ekspresowa S7/8. Kładka będzie miała chodnik dla pieszych
o szerokości 3,0 m, schody wejściowe o szerokości 2,25 m i pochylnie o szerokości 1,50 m + pas ruchu dla osób niepełnosprawnych o szerokości 1,0 m.

 

WD 18. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 3+811,96 trasy S7/8 i km 0+598,74 ul. Sokołowskiej. Wiadukt zlokalizowany jest w miejscowości Puchały, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Wiadukt WD-18 zlokalizowany będzie nad projektowaną drogą ekspresowa S7/8 Salomea – Wolica w miejscu przecięcia się osi istniejącej ul. Sokołowskiej z droga S7/8 (obecnie skrzyżowanie ulicy Sokołowskiej
z droga do wsi Wypędy). Ulica Sokołowska obecnie ma jedna jezdnie o szerokości ok. 6,0 m i jednostronne pobocze gruntowe (prawe o szerokości zmiennej ok. 1,5 – 2,5 m).

 

WD 19. Wiadukt usytuowany jest w kilometrze 446+105,15 jezdni prawej S-8. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu drogi DL-112 nad drogami ekspresowymi S-7 (jezdnia prawa i lewa) i S-8 (jezdnia prawa i lewa) oraz nad drogą lokalną DL -113. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 6,55 m oraz chodnik szerokość 1,5 m.

 

WA 20. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 5+811,19 trasy S7 i km 445+801,54 trasy S8. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu drogi S7 nad trasą S8. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 10,6 m.

 

WA 21. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 1+179,595 Alei Mszczonowskiej jezdnia prawa i km 445+439,77 trasy S-8. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu Alei Mszczonowskiej jezdnia prawa nad trasą S-8. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 10,6 m.

 

WA 22. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 5+965,06 trasy S-7 jezdni lewej i km 0+910,85 ul. Mszczonowskiej. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu drogi S-7 jezdnia lewa nad ulicą Mszczonowską. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 12 m oraz, po stronie wschodniej ekran akustyczny o wysokości 3m.

 

WA 23. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 6+016,64 trasy S-7 jezdni prawej i km 0+942,69 ul. Mszczonowskiej. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu drogi S-7 jezdnia prawa nad ulicą Mszczonowską. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 13,8 m.

 

WD 24. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 6+463,96 trasy S-7 jezdni prawej. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu drogi DL-106 nad jezdnią lewą i jezdnią prawą drogi ekspresowej S-7 oraz nad drogą lokalną DL-123. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 6,55 m oraz chodnik szerokość 1,5 m.

 

WD 29. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 0+269,18 drogi DZ-120. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu drogi DZ-120 nad drogą S-8, DL-115 i DL-119. Na wiadukcie znajduje się jezdnia o szerokości 6,55 m.

 

KŁ 30. Kładka usytuowana jest w kilometrażu: 444+502,89 jezdni lewej trasy S-8, 444+503,46 jezdni prawej S-8, 0+195,52 drogi DL-116 oraz 1+345,67 drogi DL-118. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowana kładka przeprowadzać będzie ruch pieszy nad projektowaną drogą S-8 oraz drogami: DL-116 i DL-118. Szerokość użytkowa kładki dla pieszych wynosi 3,0 m. Kładka wyposażona jest w schody oraz pochylnie dla niepełnosprawnych.

 

WD 31. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 0+274,59 drogi DL-118 i km 443+528,69 drogi S-8. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany wiadukt przeprowadzać będzie ruch samochodów w ciągu DL-118 nad drogą S-8. Na wiadukcie znajduje się jezdnia
o szerokości 6,55 m.

 

WD 32 Wiadukt usytuowany jest w kilometrze 442+191,03 trasy S8 i w kilometrze 1 +101,72 (pikieta lokalny) drogi wojewódzkiej nr 721. Obiekt zlokalizowany jest w miejscowości Paszków, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany obiekt umożliwi bezkolizyjny ruch pojazdów, pieszych i rowerzystów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (Nadarzyn – Piaseczno – Duchnów) nad projektowana drogą DK 8 (po modernizacji drogi krajowej nr 8). Zjazdy i wjazdy wykonane w nasypach wg projektu drogowego umożliwia wszystkie relacje miedzy droga wojewódzka i droga S8. Obiekt WD-32 podzielono na dwa niezależne wiadukty. Na każdym z nich znajduje sie jezdnia o szerokości 7,0 m. Na wiadukcie zachodnim (od strony Katowic) po zachodniej stronie jezdni przebiega wydzielony chodnik i ścieżka rowerowa o szerokości łącznej 4,0 m. Na wiadukcie wschodnim (od strony Warszawy) przewidziano chodnik o szerokości 0,90 m przeznaczony dla obsługi. Szerokość podłużnej przerwy miedzy wiaduktami wynosi 3,50 m.

 

MA 33 i 33A Most MA-33 usytuowany jest w kilometrze 441+860.38 DK 8 a most MA-33A w kilometrze 0+404,98 drogi lokalnej DL117A. Mosty zlokalizowane są w miejscowości Paszków, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowane obiekty przeprowadzają przez rzekę Utratę drogę ekspresowa S8, (czyli zmodernizowana drogę krajowa nr 8) i drogę lokalną DL-117A. Obiekt MA-33 podzielono na dwa niezależne mosty pod każdą jezdnie drogi S8. Na moście południowym (od strony wody górnej) znajduje się jezdnia o szerokości 10,5 m prowadząca w kierunku Warszawy a na moście północnym (od strony wody dolnej) jezdnia o szerokości 7,0 m w kierunku Katowic. Obiekt MA-33A posiadał będzie jezdnie o szerokości 6,0 m z wydzielonym chodnikiem i ścieżka rowerową o szerokości łącznej 4,0 m.

 

WA-01. Wiadukt o symbolu WA-01 w km 7+409,66 (jezdnia prawa) drogi krajowej nr 7  zlokalizowany będzie nad drogą lokalną DL104. Projektowany obiekt umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenia ruchu lokalnego pod droga krajowa NR 7. Projektowany obiekt będzie składał się z dwóch rozdzielonych ustrojów nośnych. Na każdym ustroju będą przewidziane 2 pasy ruchu oraz pas awaryjny.

 

KŁ-02. Kładka dla pieszych o symbolu KŁ-02 będzie zlokalizowana w km 7+792,15 drogi krajowej nr 7. Projektowany obiekt umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszych nad drogą krajową NR 7. Kładka będzie miała chodnik o szerokości 3,0 m, schody o szerokości 2,0m i pochylnie o szerokości 1,50m + pas ruchu dla niepełnosprawnych o szerokości 1,0 m.

 

KŁ-03. Kładka dla pieszych o symbolu KŁ-03 będzie zlokalizowana w ciągu pieszo-rowerowym nad drogą krajową nr 7 w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721. Projektowany obiekt umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenia ruchu pieszych oraz rowerzystów nad droga krajowa NR 7. Kładka będzie miała chodnik o szerokości 4,0 m + ścieżka rowerowa 2,5 m , schody o szerokości 1,5 m i pochylnie o szerokości 2,40 m + pas ruchu dla niepełnosprawnych o szerokości 1,0 m. Kładka dla pieszych powinna posiadać trzy przęsła o schemacie statycznym w postaci tzw. ustroju konstrukcyjnego tensigrity, w którym występuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych.

 

MPD-1. Przejście dla zwierząt małych pod drogą S-8 zespolone z ciekiem Struga Sękocińska o wysokości minimalnej od półki do stropu konstrukcji przepustu 1,5 m i szerokości minimalnej 3,5m w ciągu rowu melioracyjnego U5’ pod drogą DL-116, S-8 i DL-118. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 0+308,02 drogi DL-116 ,km 444+388,51 drogi S8 jezdnia lewa, km 444+388,60 drogi S-8 jezdnia prawa i km 1+229,28 drogi DL-118. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany obiekt będzie pełnił rolę przepustu oraz będzie umożliwiał swobodną migrację zwierząt małych. Zgodne z decyzją środowiskową i warunkami niniejszego PFU.

 

ŚPD-2. Przejście dla zwierząt zblokowane z przepustem o symbolu ŚPD-2 pod drogą DL-116 i S-8. Wiadukt usytuowany jest w kilometrażu 1+904,04 drogi DL-116, km 442+970,57 drogi S8 jezdnia lewa, km 442+970,58 drogi S8 jezdnia prawa. Obiekt zlokalizowany jest w gminie Nadarzyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie. Projektowany obiekt będzie pełnił rolę  przejścia dolnego zespolonego z ciekiem dla średnich zwierząt. Zgodne z decyzją środowiskową i warunkami niniejszego PFU.

 

PZM-1. Przejście dla małych zwierząt o wysokości minimalnej 1m (zalecana 1,5m)
i szerokości minimalnej 4m, w km około 3+055 zgodne z decyzją środowiskową i warunkami niniejszego PFU.

 

PZM-2. Przejście dla małych zwierząt zespolone z ciekiem w km 4+769 o wysokości minimalnej od półki do stropu konstrukcji przepustu 1,5m i szerokości minimalnej 2m, zgodne z decyzją środowiskową i warunkami niniejszego PFU.

 

PZM-3. Przejście dla małych zwierząt w km 6+875 o wysokości minimalnej 1,5m i szerokości minimalnej 3m, zgodne z decyzją środowiskową i warunkami niniejszego PFU.

 

MPD-3. Przejście dla małych zwierząt w km 1+273 (km DW 721) o wysokości minimalnej od półki do stropu konstrukcji przepustu 1,5m i szerokości minimalnej 2m.