S8 Salomea-Wolica

Opis projektu

Inwestycja prowadzona jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim, w trzech gminach: Nadarzyn, Raszyn i Michałowice.

Opis istniejącego układu komunikacyjnego:

Realizowany odcinek trasy ekspresowej przebiega przez tereny mieszane: rolne, leśne i zurbanizowane; z przewagą gruntów rolnych. Największymi skupiskami zabudowy osiedlowej typu podmiejskiego są: Opacz Mała, Michałowice – Wieś, Nowe Grocholice, Janki oraz Wolica. 

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica (odcinek pozamiejski) będzie przebiegała w dwóch etapach:

 • Etap I: Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od węzła Opacz do węzła Paszków
 • Etap II: Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi głównej ruchu przyśpieszonego (GP), od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w m. Sękocin Las, wraz z przebudową tego skrzyżowania.

Kontrakt obejmuje m.in. budowę 11,5 km. nowego odcinka drogi ekspresowej od węzła Opacz do węzła Paszków (na odcinku Opacz – Janki Małe – Paszków), wraz z odcinkiem drogi o klasie GP (główna przyspieszona) od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 o długości 2,4 km. 

Ponadto wybudowane zostaną obiekty inżynierskie (5 kładek, 4 mosty, 13 wiaduktów, 10 przejść dla zwierząt) w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z tą trasą oraz węzły drogowe: Sokołowska, Janki Małe, Paszków.

Powstaną także miejsca kontroli pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego.

Do podstawowych elementów inwestycji należą:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” do węzła „Janki Małe”;
 • dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Janki Małe” do węzła „Paszków”;
 • przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi klasy GP na odcinku od km 6+900 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 wraz z przebudową tego skrzyżowania;
 • przebudowa Al. Mszczonowskiej od węzła Janki Małe do skrzyżowania z ul. Przelotową wraz z tym skrzyżowaniem;
 • remont nawierzchni DK7 i DK8 od granicy opracowania do skrzyżowania tych dróg w Jankach;
 • przebudowę lokalnych układów komunikacyjnych;
 • budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz
 • budowa lub przebudowa sieci urządzeń uzbrojenia terenu.

Na drodze ekspresowej S8, na odcinku: węzeł „Opacz” – węzeł „Janki Małe”, przewidziane są dwie jezdnie o trzech pasach ruchu i pas awaryjny o szerokości 2,5 metra każdy. 

Na drodze ekspresowej S8, na odcinku: węzeł „Janki Małe” – węzeł „Paszków”, przewidziane są dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu, z rezerwą na trzeci pas ruchu, w obu kierunkach.

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej:

 • klasa techniczna: S;
 • prędkość projektowa: 100km/h;
 • liczba jezdni: 2;
 • liczba pasów ruchu: 

                              odc. w. Opacz (km +716) ÷ w. Janki Małe – 6 (przekrój 2 x 3)
                              odc. w. Janki Małe ÷ w. Paszków - 4 (przekrój 2x2 – docelowo 6 (2 x 3));

 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego: 3,0-12,0 m;
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m;
 • kategoria ruchu: KR6;
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Na odcinku od węzła „Janki Małe” do włączenia w drogę krajową nr 7, będą zbudowane dwie jezdnie o łącznej szerokości 9,5 metra każda.

Łącznik z drogą krajową nr 7 na parametrach drogi i kategorii GP od węzła „Janki Małe” do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721, będzie posiadał dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu.

 • klasa techniczna drogi: GP;
 • prędkość projektowa: 70 km/h;
 • liczba jezdni: 2;
 • liczba pasów ruchu: 4 (przekrój 2 x 2);
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego: 3,0 - 5,0 m;
 • szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m (na odc. przejściowym między drogą klasy S i GP);
 • kategoria ruchu: KR6;
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • opaska zewnętrzna o szerokości 0,7 m każda.

Inwestycja przewiduje także budowę nowego oświetlenia, kanalizacji, przebudowę wodociągów, urządzeń melioracyjnych, energetycznych i gazowych oraz budowę magistrali wodociągowej ø 600 mm i ø 1000 mm.

Przedmiotowy odcinek umożliwi połączenie miejskiego układu komunikacyjnego Warszawy z Górnym Śląskiem i Wrocławiem oraz Krakowem. Umożliwi połączenie z wybudowaną Południową Obwodnicą Warszawy w węźle „Opacz” i w ten sposób zapewni powiązanie dróg DK-7 S-8 z autostradą A-2 i północno-wschodnią częścią S-8.

Budowa drogi ekspresowej S8 Salomea – Wolica (odc. pozamiejski) wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7, stanowi zadanie priorytetowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach programu budowy dróg na lata 2011-2015.

Inwestycja zapewni połączenia głównych ośrodków miejskich i produkcyjnych w sąsiadujących regionach.

Inwestycja zasadniczo wpłynie na skrócenie czasu podróży, przede wszystkim w miejscu przejazdu przez Raszyn, gdzie obecnie, natężenie ruchu sięga ok. 61 tys. pojazdów na dobę.

Budowa drogi ekspresowej S8 przyczyni się zatem do znaczącego zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu, a także do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenach, przez które przechodzi istniejąca DK7 i DK8.

W ramach realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, zostaną wybudowane ekrany akustyczne, które korzystnie wpłyną na komfort życia mieszkańców, poprzez zmniejszenie uciążliwości oddziaływania inwestycji na środowisko.
Należy dodać również, że na obecnym śladzie drogi krajowej nr 8, w ramach jej przebudowy do kategorii drogi ekspresowej, na wysokości Al. Mszczonowskiej, zastosowane zostaną ekrany akustyczne chroniące tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Wykonane zostaną również bezkolizyjne przejścia dla zwierząt, których lokalizacja została wskazana w decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.